F

படிப்போர்

Wednesday, 17 February 2016

278. கார்ச்சார்

278
திருவேற்காடு


               தாத்தாத்தன தானன தானன
               தாத்தாத்தன தானன தானன
               தாத்தாத்தன தானன தானன             தனதான


கார்ச்சார்குழ லார்விழி யாரயி
      லார்ப்பால்மொழி யாரிடை நூலெழு
      வார்ச்சாரிள நீர்முலை மாதர்கள்           மயலாலே
காழ்க்காதல தாமன மேமிக
      வார்க்காமுக னாயுறு சாதக
      மாப்பாதக னாமடி யேனைநி              னருளாலே
பார்ப்பாயலை யோவடி யாரொடு
      சேர்ப்பாயலை யோவுன தாரருள்
      கூர்ப்பாயலை யோவுமை யாள்தரு         குமரேசா
பார்ப்பாவல ரோதுசொ லால்முது
      நீர்ப்பாரினில் மீறிய கீரரை
      யார்ப்பாயுன தாமரு ளாலர்சொ      லருள்வாயே
வார்ப்பேரரு ளேபொழி காரண
      நேர்ப்பாவச காரண மாமத
      ஏற்பாடிக ளேயழி வேயுற               அறைகோப
வாக்காசிவ மாமத மேமிக
      வூக்காதிப யோகம தேயுறு
      மாத்தாசிவ பாலகு காவடி          யர்கள்வாழ்வே
வேற்காடவல் வேடர்கள் மாமக
      ளார்க்கார்வநன் மாமகி ணாதிரு
      வேற்காடுறை வேதபு ரீசுரர்               தருசேயே
வேட்டார்மக வான்மக ளானவ
      ளேட்டார்திரு மாமண வாபொனி
      னாட்டார்பெரு வாழ்வென வேவரு    பெருமாளே


பதம் பிரித்தல்

கார் சார் குழலார் விழி ஆர் அயிலார்
பால் மொழியார் இடை நூல் எழுவார்
சார் இள நீர் முலை மாதர்கள் மயலாலே
கார்ச் சார் குழலார் - மேகத்தை ஒத்த கூந்தலை உடையவர்கள் ஆர் அயிலார் விழியார் - கூரிய வேல் போன்ற கண்களை உடையவர்கள் பால் மொழியார் - பால் போல் இனிய சொற்களை உடையவர்கள் இடை நூல் எழுவார் - இடையானது நூல் போல நுண்ணிதாக உடையவர்கள் சார் இள நீர் முலை மாதர்கள் - பொருந்திய இள நீரைப் போன்ற கொங்கை உடையவர்களாகிய விலை மாதர்கள் மீதுள்ள மயலாலே - மயக்கத்தாலே

காழ் காதலது ஆம் மனமே மிக
வார் காமுகனாய் உறு சாதக
மா பாதகனாம் அடியேனை நின் அருளாலே

காழ் - திண்ணயதான காதலது ஆம் - அன்பு பூண்டுள்ளதான மனமே - மனமே மிக ஆர்க் காமுகனாய் உறு - மிக்க காமப் பித்தனாக இருக்கின்ற  சாதக(ன்) - சாதகத்தை உடையவனும் மா பாதகனாம் அடியேனை - மிகவும் பெரிய பாதகச் செயல்களைப் புரிபவனுமாகிய அடியேனை நின் அருளாலே - உன்னுடைய திருவருள் கொண்டு

பார்ப்பாய் அலையோ அடியாரொடு
சேர்ப்பாய் அலையோ உனது ஆர் அருள்
கூர்ப்பாய் அலையோ உமையாள் தரு குமரேசா

பார்ப்பாய் அலையோ - பார்க்க மாட்டாயோ? அடியாரொடு சேர்ப்பாய் அலையோ - உனது அடியார்களோடு சேர்க்க மாட்டாயோ? உனது - உன்னுடைய ஆர் அருள் - நிரம்பிய அருளை கூர்ப்பாய் அலையோ - நிரம்பத் தர மாட்டாயோ? உமையாள் தரு குமரேசா - உமா தேவி பெற்ற குமரேசனே

பார் பாவலர் ஓது சொ(ல்)லால் முது
நீர் பாரினில் மீறிய கீரரை
ஆர்ப்பாய் உனது ஆம் அருளால் ஒர் சொல் அருள்வாயே

பார் பாவலர் - பூமியில் உள்ள புலவர்கள் ஓது சொலால் - ஓதும் புகழ்ச் சொற்களால் முது நீர் பாரினில் - பழைய நீர் சூழ்ந்த இவ்வுலகில் மீறிய - மேம்பட்டு விளங்குபவராகிய கீரரை - நக்கீரரை ஆர்ப்பாய் - மகிழ்ந்fது ஏற்பவனே உனது ஆம் அருளால் - உன்னுடைய திருவருளைப் பாலித்து ஒர்
சொல் அருள்வாயே - ஒப்பற்ற ஒரு உபதேசச் சொல்லை எனக்கு உபதேசித்து அருளுக

வார் பேர் அருளே பொழி காரண
நேர் பாவ ச காரணமா(ம்) மத
ஏற்பாடிகள் அழிவே உற அறை கோப

வார் - (உலகத்துக்கு) நீடிய பேர் அருளே - பேர் அருளையே பொழி காரண - பொழிந்த மூல காரணனே நேர் - நேரிட்டு எதிர்த்த பாவ சகாரணமாம் - பாவத்துக்குத் துணைக் காரணமாகிய மா மத ஏற்பாடிகளே - பெரிய (சமண) மதத்தை ஏற்பாடு செய்த (சமண மதக் குருக்கள்) அழிவே உற - (எண்ணாயிரவர்) அழிபட அறை கோப - (தேவாரப் பாடல்களைச்) சொன்ன கோபம் கொண்ட


வாக்கா சிவ மா மதமே மிக
ஊக்கு அதிப யோகமதே உறும்
மாத்தா சிவ பால குகா அடியர்கள் வாழ்வே

வாக்கா - திருவாக்கை உடையவனே சிவ மா மதமே - சிறந்த சிவ மதமே மிக ஊக்கு அதிப - பெருகும்படி முயற்சிகளைச் செய்த தலைவனே யோகமதே உறு மாத்தா - யோக நிலையில் இருக்கும் பெரியவனே சிவ பால குகா - சிவனது குமரனே குகனே அடியர்கள் வாழ்வே - அடியார்களின் செல்வமே

வேல் காட வல் வேடர்கள் மா மகளார்க்கு
ஆர்வ நன் மா மகிணா திரு
வேற்காடு உறை வேத புரீசுரர் தரு சேயே

வேல் காட - வேல் ஏந்திக் காட்டில் வசிக்கும் வேடர்கள் மா மகளார்க்கு ஆர்வ - வேடர்களின் சிறந்த பெண்ணாகிய வள்ளியின் பால் அன்பு பூண்ட நன் மா மகிணா - நல்ல அழகிய கணவனே திரு வேற்காடு உறை - திருவேற்காட்டில் வீற்றிருக்கும் வேத புரீசுரர் - வேத புரீசுரர் தரு செயே - பெற்ற குழந்தையே

வேட்டார் மகவான் மகளானவள்
ஏடு ஆர் திரு மா மணவா பொ(ன்)னின்
நாட்டர் பெரு வாழ்வு எனவே வரு பெருமாளே
வேட்டார் - வேள்வி நிரம்பிய மகவான் மகளானவள் - யாகபதியாகிய இந்திரனுடைய மகளான தேவசேனையின் ஏடு ஆர் - மேன்மை நிறைந்த திரு மா மணவா - சிறந்த அழகிய மணவாளனே பொ(ன்)னி நாட்டார் - பொன்னுலகத்தினரான தேவர்களுடைய பெரு வாழ்வு எனவே வரும் - பெருமாளே செல்வம் என வருகின்ற பெருமாளே - பெருமாளே

சுருக்க உரை


கரிய கூந்தலும், கூரிய வேல் போன்ற கண்களும், இனிய மொழிகளும், பெரிய கொங்கையும் கொண்ட விலைமாதர்கள் மீதுள்ள காமப் பித்தனாயிருக்கும் சாதகத்தை உடைய அடியேனாகிய என்னை, உனது திருவருள் கொண்டு பார்க்க மாட்டாயா? அடியார்களுடன் என்னைச் சேர்க்க மாட்டாயா? உனது அருளை நிரம்பத் தரமாட்டாயா? பூமியில் உள்ள புலவர்களுள் மேம்பட்ட நக்கீரரை மகிழ்ந்து ஏற்றவனே எனக்கு ஒப்பற்ற உபதேசத்தை அருள வேண்டும்

சமண மதத்தைப் பரப்ப முயன்ற குருக்கள் அழிபட தேவாரப் பாடல்களை எழுதிய திருவாக்கை உடையவனே, சிவமதம் பெருகும்படி செய்த தலைவனே யோக நிலையில் இருப்பவனே, சிவ குமரனே, அடியார்கள் செல்வமே வேடர்கள் பெண்ணான வள்ளியின் மேல் அன்பு கொண்டவனே, திருவேற்காட்டில் உறைபவனே யாகபதியான இந்திரன் மகளான தேவசேனையின் அழகிய கணவனே தேவர்கள் பெருமாளே,உனது அருளால் ஒரு சொல்லை உபதேசிக்க மாட்டாயா?

விளக்கக் குறிப்புகள்

பார் பாவலர்........மீறிய கீரரை ஆர்ப்பாய்```

கார்முகி என்ற பூதத்தினால் நக்கீரரும் அவருடன் 999 புலவர்களும் சிறைவைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் பூத்த்தினால் உண்ணப்பட்டிருப்பார்கள். நக்கீரர் திருமுருகாற்றுப்படை பாடி முருகனை துதித்தார். முருகனால் அவர்களால் காப்பாற்றப் பட்டனர்.

நேர் பாவ ச காரணமா(ம்) மத ஏற்பாடிகள் அழிவே
சம்பந்த பெருமானல் சமணர்கள் கழுவேற்றப் பட்டதை நினைவு கூறுகிறார். பாடல் 233 ஊனத்தசை அடிகுறிப்பில் இந்த நிகழ்சிப்பற்றி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது1பார்ப்பாவல ரோதுசொலால்முது நீர்ப்பாரினில் மீறிய கீரரை
பொய்யற்ற கீரன் முதலாம் புலவோர் புகழ்ந்த ஐயற் கெனது சிறு சொல்லும் ஒப்பாகும்                           --- கந்த புராணம்
2 யோகமத தேயுறு மாத்தா
முருகவேளுக்கு யோகா சாரிய மூர்த்தி என்று ஒரு பெயர்
யோகத் தாறுப தேசத் தேசிக
வூமைத் தேவர்கள்    தம்பிரானே    --- திருப்புகழ், சேமக்கோமள
மால்பிரமன் அறியாத
மாத்தானை மாத்து எனக்கு வைத்தானை --- சுந்தரர் தேவாரம்
குழகனே கோலவில்லீ கூத்தனே மாத்து ஆய் உள்ள
அழகனே என்று ஆலவாயில் அப்பனே அருள் செயாயே           
--- திருநாவுக்கரசர்  தேவாரம்
3 வேதபுரீசுரர் தரு சேயே
திருவேற்காட்டுக்கு வேத புரி என்று பெயர
பூதம் பாடப் புறங்காட்டுஇடை ஆடி
வேதவித்தகன் வேற்காடு                                     --- சம்பந்தர் தேவாரம்” tag:
278
திருவேற்காடு


               தாத்தாத்தன தானன தானன
               தாத்தாத்தன தானன தானன
               தாத்தாத்தன தானன தானன             தனதான


கார்ச்சார்குழ லார்விழி யாரயி
      லார்ப்பால்மொழி யாரிடை நூலெழு
      வார்ச்சாரிள நீர்முலை மாதர்கள்           மயலாலே
காழ்க்காதல தாமன மேமிக
      வார்க்காமுக னாயுறு சாதக
      மாப்பாதக னாமடி யேனைநி              னருளாலே
பார்ப்பாயலை யோவடி யாரொடு
      சேர்ப்பாயலை யோவுன தாரருள்
      கூர்ப்பாயலை யோவுமை யாள்தரு         குமரேசா
பார்ப்பாவல ரோதுசொ லால்முது
      நீர்ப்பாரினில் மீறிய கீரரை
      யார்ப்பாயுன தாமரு ளாலர்சொ      லருள்வாயே
வார்ப்பேரரு ளேபொழி காரண
      நேர்ப்பாவச காரண மாமத
      ஏற்பாடிக ளேயழி வேயுற               அறைகோப
வாக்காசிவ மாமத மேமிக
      வூக்காதிப யோகம தேயுறு
      மாத்தாசிவ பாலகு காவடி          யர்கள்வாழ்வே
வேற்காடவல் வேடர்கள் மாமக
      ளார்க்கார்வநன் மாமகி ணாதிரு
      வேற்காடுறை வேதபு ரீசுரர்               தருசேயே
வேட்டார்மக வான்மக ளானவ
      ளேட்டார்திரு மாமண வாபொனி
      னாட்டார்பெரு வாழ்வென வேவரு    பெருமாளே


பதம் பிரித்தல்

கார் சார் குழலார் விழி ஆர் அயிலார்
பால் மொழியார் இடை நூல் எழுவார்
சார் இள நீர் முலை மாதர்கள் மயலாலே
கார்ச் சார் குழலார் - மேகத்தை ஒத்த கூந்தலை உடையவர்கள் ஆர் அயிலார் விழியார் - கூரிய வேல் போன்ற கண்களை உடையவர்கள் பால் மொழியார் - பால் போல் இனிய சொற்களை உடையவர்கள் இடை நூல் எழுவார் - இடையானது நூல் போல நுண்ணிதாக உடையவர்கள் சார் இள நீர் முலை மாதர்கள் - பொருந்திய இள நீரைப் போன்ற கொங்கை உடையவர்களாகிய விலை மாதர்கள் மீதுள்ள மயலாலே - மயக்கத்தாலே

காழ் காதலது ஆம் மனமே மிக
வார் காமுகனாய் உறு சாதக
மா பாதகனாம் அடியேனை நின் அருளாலே

காழ் - திண்ணயதான காதலது ஆம் - அன்பு பூண்டுள்ளதான மனமே - மனமே மிக ஆர்க் காமுகனாய் உறு - மிக்க காமப் பித்தனாக இருக்கின்ற  சாதக(ன்) - சாதகத்தை உடையவனும் மா பாதகனாம் அடியேனை - மிகவும் பெரிய பாதகச் செயல்களைப் புரிபவனுமாகிய அடியேனை நின் அருளாலே - உன்னுடைய திருவருள் கொண்டு

பார்ப்பாய் அலையோ அடியாரொடு
சேர்ப்பாய் அலையோ உனது ஆர் அருள்
கூர்ப்பாய் அலையோ உமையாள் தரு குமரேசா

பார்ப்பாய் அலையோ - பார்க்க மாட்டாயோ? அடியாரொடு சேர்ப்பாய் அலையோ - உனது அடியார்களோடு சேர்க்க மாட்டாயோ? உனது - உன்னுடைய ஆர் அருள் - நிரம்பிய அருளை கூர்ப்பாய் அலையோ - நிரம்பத் தர மாட்டாயோ? உமையாள் தரு குமரேசா - உமா தேவி பெற்ற குமரேசனே

பார் பாவலர் ஓது சொ(ல்)லால் முது
நீர் பாரினில் மீறிய கீரரை
ஆர்ப்பாய் உனது ஆம் அருளால் ஒர் சொல் அருள்வாயே

பார் பாவலர் - பூமியில் உள்ள புலவர்கள் ஓது சொலால் - ஓதும் புகழ்ச் சொற்களால் முது நீர் பாரினில் - பழைய நீர் சூழ்ந்த இவ்வுலகில் மீறிய - மேம்பட்டு விளங்குபவராகிய கீரரை - நக்கீரரை ஆர்ப்பாய் - மகிழ்ந்fது ஏற்பவனே உனது ஆம் அருளால் - உன்னுடைய திருவருளைப் பாலித்து ஒர்
சொல் அருள்வாயே - ஒப்பற்ற ஒரு உபதேசச் சொல்லை எனக்கு உபதேசித்து அருளுக

வார் பேர் அருளே பொழி காரண
நேர் பாவ ச காரணமா(ம்) மத
ஏற்பாடிகள் அழிவே உற அறை கோப

வார் - (உலகத்துக்கு) நீடிய பேர் அருளே - பேர் அருளையே பொழி காரண - பொழிந்த மூல காரணனே நேர் - நேரிட்டு எதிர்த்த பாவ சகாரணமாம் - பாவத்துக்குத் துணைக் காரணமாகிய மா மத ஏற்பாடிகளே - பெரிய (சமண) மதத்தை ஏற்பாடு செய்த (சமண மதக் குருக்கள்) அழிவே உற - (எண்ணாயிரவர்) அழிபட அறை கோப - (தேவாரப் பாடல்களைச்) சொன்ன கோபம் கொண்ட


வாக்கா சிவ மா மதமே மிக
ஊக்கு அதிப யோகமதே உறும்
மாத்தா சிவ பால குகா அடியர்கள் வாழ்வே

வாக்கா - திருவாக்கை உடையவனே சிவ மா மதமே - சிறந்த சிவ மதமே மிக ஊக்கு அதிப - பெருகும்படி முயற்சிகளைச் செய்த தலைவனே யோகமதே உறு மாத்தா - யோக நிலையில் இருக்கும் பெரியவனே சிவ பால குகா - சிவனது குமரனே குகனே அடியர்கள் வாழ்வே - அடியார்களின் செல்வமே

வேல் காட வல் வேடர்கள் மா மகளார்க்கு
ஆர்வ நன் மா மகிணா திரு
வேற்காடு உறை வேத புரீசுரர் தரு சேயே

வேல் காட - வேல் ஏந்திக் காட்டில் வசிக்கும் வேடர்கள் மா மகளார்க்கு ஆர்வ - வேடர்களின் சிறந்த பெண்ணாகிய வள்ளியின் பால் அன்பு பூண்ட நன் மா மகிணா - நல்ல அழகிய கணவனே திரு வேற்காடு உறை - திருவேற்காட்டில் வீற்றிருக்கும் வேத புரீசுரர் - வேத புரீசுரர் தரு செயே - பெற்ற குழந்தையே

வேட்டார் மகவான் மகளானவள்
ஏடு ஆர் திரு மா மணவா பொ(ன்)னின்
நாட்டர் பெரு வாழ்வு எனவே வரு பெருமாளே
வேட்டார் - வேள்வி நிரம்பிய மகவான் மகளானவள் - யாகபதியாகிய இந்திரனுடைய மகளான தேவசேனையின் ஏடு ஆர் - மேன்மை நிறைந்த திரு மா மணவா - சிறந்த அழகிய மணவாளனே பொ(ன்)னி நாட்டார் - பொன்னுலகத்தினரான தேவர்களுடைய பெரு வாழ்வு எனவே வரும் - பெருமாளே செல்வம் என வருகின்ற பெருமாளே - பெருமாளே

சுருக்க உரை


கரிய கூந்தலும், கூரிய வேல் போன்ற கண்களும், இனிய மொழிகளும், பெரிய கொங்கையும் கொண்ட விலைமாதர்கள் மீதுள்ள காமப் பித்தனாயிருக்கும் சாதகத்தை உடைய அடியேனாகிய என்னை, உனது திருவருள் கொண்டு பார்க்க மாட்டாயா? அடியார்களுடன் என்னைச் சேர்க்க மாட்டாயா? உனது அருளை நிரம்பத் தரமாட்டாயா? பூமியில் உள்ள புலவர்களுள் மேம்பட்ட நக்கீரரை மகிழ்ந்து ஏற்றவனே எனக்கு ஒப்பற்ற உபதேசத்தை அருள வேண்டும்

சமண மதத்தைப் பரப்ப முயன்ற குருக்கள் அழிபட தேவாரப் பாடல்களை எழுதிய திருவாக்கை உடையவனே, சிவமதம் பெருகும்படி செய்த தலைவனே யோக நிலையில் இருப்பவனே, சிவ குமரனே, அடியார்கள் செல்வமே வேடர்கள் பெண்ணான வள்ளியின் மேல் அன்பு கொண்டவனே, திருவேற்காட்டில் உறைபவனே யாகபதியான இந்திரன் மகளான தேவசேனையின் அழகிய கணவனே தேவர்கள் பெருமாளே,உனது அருளால் ஒரு சொல்லை உபதேசிக்க மாட்டாயா?

விளக்கக் குறிப்புகள்

பார் பாவலர்........மீறிய கீரரை ஆர்ப்பாய்```

கார்முகி என்ற பூதத்தினால் நக்கீரரும் அவருடன் 999 புலவர்களும் சிறைவைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் பூத்த்தினால் உண்ணப்பட்டிருப்பார்கள். நக்கீரர் திருமுருகாற்றுப்படை பாடி முருகனை துதித்தார். முருகனால் அவர்களால் காப்பாற்றப் பட்டனர்.

நேர் பாவ ச காரணமா(ம்) மத ஏற்பாடிகள் அழிவே
சம்பந்த பெருமானல் சமணர்கள் கழுவேற்றப் பட்டதை நினைவு கூறுகிறார். பாடல் 233 ஊனத்தசை அடிகுறிப்பில் இந்த நிகழ்சிப்பற்றி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது1பார்ப்பாவல ரோதுசொலால்முது நீர்ப்பாரினில் மீறிய கீரரை
பொய்யற்ற கீரன் முதலாம் புலவோர் புகழ்ந்த ஐயற் கெனது சிறு சொல்லும் ஒப்பாகும்                           --- கந்த புராணம்
2 யோகமத தேயுறு மாத்தா
முருகவேளுக்கு யோகா சாரிய மூர்த்தி என்று ஒரு பெயர்
யோகத் தாறுப தேசத் தேசிக
வூமைத் தேவர்கள்    தம்பிரானே    --- திருப்புகழ், சேமக்கோமள
மால்பிரமன் அறியாத
மாத்தானை மாத்து எனக்கு வைத்தானை --- சுந்தரர் தேவாரம்
குழகனே கோலவில்லீ கூத்தனே மாத்து ஆய் உள்ள
அழகனே என்று ஆலவாயில் அப்பனே அருள் செயாயே           
--- திருநாவுக்கரசர்  தேவாரம்
3 வேதபுரீசுரர் தரு சேயே
திருவேற்காட்டுக்கு வேத புரி என்று பெயர
பூதம் பாடப் புறங்காட்டுஇடை ஆடி
வேதவித்தகன் வேற்காடு                                     --- சம்பந்தர் தேவாரம்277. மாத்திரை

277
திருவேட்களம்
(சிதம்பரம் பல்கலை வளாகத்தில்)

        தாத்தன தானன தாத்தன தானன
        தாத்தன தானன            தனதான

மாத்திரை யாகிலு நாத்தவ றாளுடன்
  வாழ்க்கையை நீடென            மதியாமல்
மாக்களை யாரையு மேற்றிடு சீலிகள்
   மாப்பரி வேயெய்தி               அநுபோக
பாத்திர மீதென மூட்டிடு மாசைகள்
   பாற்படு ஆடக                     மதுதேடப்
பார்க்கள மீதினில் மூர்க்கரை யேகவி
   பாற்கட லானென             வுழல்வேனோ
சாத்திர மாறையு நீத்தம னோலய
   சாத்தியர் மேவிய                  பதவேளே
தாத்தரி தாகிட சேக்கெனு மாநட
   தாட்பர னார்தரு                    குமரேசா
வேத்திர சாலம தேற்றிடு வேடுவர்
   மீக்கமு தாமயில்                 மணவாளா
வேத்தம தாமறை யார்த்திடு சீர்திரு
   வேட்கள மேவிய                பெருமாளே

பதம் பிரித்தல்

மாத்திரை ஆகிலும் நா தவறாள் உடன்
வாழ்க்கையை நீடு என மதியாமல்

மாத்திரை ஆகிலும் - ஒரு சிறிய அளவுகூட நா தவறாளுடன் - வாக்குத் தவறாத மனைவியுடன் வாழ்க்கையை - நடத்தும் இல்லற வாழ்க்கையை நீடு என மதியாமல் - பெரிதென மதிக்காமல்

மாக்களை யாரையும் ஏற்றிடு(ம்) சீலிகள்
மா பரிவு எய்தி அனுபோக

மாக்களை - (அறிவு கெட்ட) மனிதர்கள் யாரையும் - யாராயிருந்தாலும் ஏற்று - அவர்களை எல்லாம் ஏற்று அனுபவிக்கும் சீலிகள் - ஒழுக்கத்தை உடைய (பொது மகளிரின் மீது) மா - மிக்க பரிவே எய்தி - அன்பைப் பூண்டு அனுபவிக்கும்

பாத்திரம் ஈது என மூட்டிடும் ஆசைகள்
பால் படு ஆடகம் அது தேட

பாத்திரம் ஈது என - பாத்திரம் இவன் என்று (பிறர் கூற) மூட்டிடும் - மூண்டு எழுகின்ற ஆசைகள் பாற்படு -
ஆசைகளில் ஈடுபட்டு ஆடகம் அது தேட - பொன்னைத் தேட

பார் களம் மீதினில் மூர்க்கரையே கவி
பாற்கடலான் என உழல்வேனோ

பார்க் களம் மீதினில் - பூமியில் உள்ள மூர்க்கரையே - உலோபிகளையே கவி - (எனது) பாடலில் பாற்கடலான் என - பாற்கடலில் பள்ளி கொள்ளும் திருமால் இவன் என்று புகழ்ந்து உழல்வேனோ - திரிவேனோ?

சாத்திரம் ஆறையும் நீத்த மனோலய
சாத்தியர் மேவிய பத வேளே

சாத்திரம் ஆறையும் - ஆறு சமய சாத்திரங்களையும்
நீத்த - கடந்த மனோலய - மன வேகம் ஒடுங்கும்படி வைத்த சாத்தியர் - சாமர்த்தியம் உள்ள பெரியோர்கள் மேவிய - விரும்பிப் போற்றும்
பத வேளே - திருவடியை உடைய வேளே


தாத்தரிகிட சேக் எனும் நட
தாள் பரனார் தரு குமரேசா

தாத்தரிஎனும் - இவ்வாறான தாளங்களைக் கொண்ட மா - சிறந்த நட - நடனம் செய்கின்ற தாள் - திருவடிகளை உடைய பரமனார் - சிவபெருமான்
தரு - அருளிய குமரேசா - குமரேசனே
வேத்திர சாலம் அது ஏற்றிடும் வேடுவர்
மிக்க அமுது ஆம் மயில் மணவாளா

வேத்திர சாலம் அது - அம்புக் கூட்டங்களை ஏற்றிடும் - கொண்டு திரியும் வேடுவர் - வேடர்களின் மிக்க அமுதாம் மயில் - மிக்க அமுதம் போன்ற மயிலின் இயல் வள்ளியின் மணவாளா - கணவனே

வேத்த(ய)மதாம் மறை ஆர்த்திடு சீர் திரு
வேட்களம் மேவிய பெருமாளே
வேத்தயமதாம் - அறியப்படுவதான மறை - வேதங்கள் ஆர்த்திடு - ஒலி செய்யும் சீர் - அழகான திருவேட்களம் மேவிய பெருமாளே - திருவேட்களம் என்னும் தலத்தில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே

சுருக்க உரை

மனைவியுடன் நடத்தும் இல்லற வாழ்க்கையைப் பெரிதென மதிக்காமல், அறிவு இல்லாத மக்கள் யாராயிருந்தாலும் அவர்களை ஏற்று அனுபவிக்கும் விலைமாதர்களின் அன்பைப் பூண்டு, அதற்கான பொருள் தேட, உலோபிகளைத் திருமால்( உத்தமமானவன்) என புகழ்ந்து பாடித் திரிவேனோ?
ஆறு சாத்திரங்களையும் கடந்து மன வேகம் ஒடுங்கும்படியான வல்லமை பெற்ற பெரியோர்கள் விரும்பிப் போற்றும் திருவடியை உடைய வேளே, தாள சுத்தமாக நடனம் செய்யும் சிவபெருமான் அருளிய குமரனே, வேடர்களின் மகளான மயிலின் சாயலைக் கொண்ட வள்ளியின் கணவனே, வேத ஒலி முழங்கும் திருவேட்களத்தில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே, பெண்ணாசை ஒழிந்து உன் திருவடியைத் தொழ அருள் புரிவாயாக

 சாத்திரம் ஆறையும் நீத்தமனோலய
ஆறு சாத்திரங்கள் -- 1 வேதாந்தம் 2 வைசேடிகம் 3 பாட்டம்   4 பிரபாகரம் 5 பூர்வ மீமாஞ்சை 6 உத்தர மீமாஞ்சை

தலைப்புச் சொற்கள்


” tag:
277
திருவேட்களம்
(சிதம்பரம் பல்கலை வளாகத்தில்)

        தாத்தன தானன தாத்தன தானன
        தாத்தன தானன            தனதான

மாத்திரை யாகிலு நாத்தவ றாளுடன்
  வாழ்க்கையை நீடென            மதியாமல்
மாக்களை யாரையு மேற்றிடு சீலிகள்
   மாப்பரி வேயெய்தி               அநுபோக
பாத்திர மீதென மூட்டிடு மாசைகள்
   பாற்படு ஆடக                     மதுதேடப்
பார்க்கள மீதினில் மூர்க்கரை யேகவி
   பாற்கட லானென             வுழல்வேனோ
சாத்திர மாறையு நீத்தம னோலய
   சாத்தியர் மேவிய                  பதவேளே
தாத்தரி தாகிட சேக்கெனு மாநட
   தாட்பர னார்தரு                    குமரேசா
வேத்திர சாலம தேற்றிடு வேடுவர்
   மீக்கமு தாமயில்                 மணவாளா
வேத்தம தாமறை யார்த்திடு சீர்திரு
   வேட்கள மேவிய                பெருமாளே

பதம் பிரித்தல்

மாத்திரை ஆகிலும் நா தவறாள் உடன்
வாழ்க்கையை நீடு என மதியாமல்

மாத்திரை ஆகிலும் - ஒரு சிறிய அளவுகூட நா தவறாளுடன் - வாக்குத் தவறாத மனைவியுடன் வாழ்க்கையை - நடத்தும் இல்லற வாழ்க்கையை நீடு என மதியாமல் - பெரிதென மதிக்காமல்

மாக்களை யாரையும் ஏற்றிடு(ம்) சீலிகள்
மா பரிவு எய்தி அனுபோக

மாக்களை - (அறிவு கெட்ட) மனிதர்கள் யாரையும் - யாராயிருந்தாலும் ஏற்று - அவர்களை எல்லாம் ஏற்று அனுபவிக்கும் சீலிகள் - ஒழுக்கத்தை உடைய (பொது மகளிரின் மீது) மா - மிக்க பரிவே எய்தி - அன்பைப் பூண்டு அனுபவிக்கும்

பாத்திரம் ஈது என மூட்டிடும் ஆசைகள்
பால் படு ஆடகம் அது தேட

பாத்திரம் ஈது என - பாத்திரம் இவன் என்று (பிறர் கூற) மூட்டிடும் - மூண்டு எழுகின்ற ஆசைகள் பாற்படு -
ஆசைகளில் ஈடுபட்டு ஆடகம் அது தேட - பொன்னைத் தேட

பார் களம் மீதினில் மூர்க்கரையே கவி
பாற்கடலான் என உழல்வேனோ

பார்க் களம் மீதினில் - பூமியில் உள்ள மூர்க்கரையே - உலோபிகளையே கவி - (எனது) பாடலில் பாற்கடலான் என - பாற்கடலில் பள்ளி கொள்ளும் திருமால் இவன் என்று புகழ்ந்து உழல்வேனோ - திரிவேனோ?

சாத்திரம் ஆறையும் நீத்த மனோலய
சாத்தியர் மேவிய பத வேளே

சாத்திரம் ஆறையும் - ஆறு சமய சாத்திரங்களையும்
நீத்த - கடந்த மனோலய - மன வேகம் ஒடுங்கும்படி வைத்த சாத்தியர் - சாமர்த்தியம் உள்ள பெரியோர்கள் மேவிய - விரும்பிப் போற்றும்
பத வேளே - திருவடியை உடைய வேளே


தாத்தரிகிட சேக் எனும் நட
தாள் பரனார் தரு குமரேசா

தாத்தரிஎனும் - இவ்வாறான தாளங்களைக் கொண்ட மா - சிறந்த நட - நடனம் செய்கின்ற தாள் - திருவடிகளை உடைய பரமனார் - சிவபெருமான்
தரு - அருளிய குமரேசா - குமரேசனே
வேத்திர சாலம் அது ஏற்றிடும் வேடுவர்
மிக்க அமுது ஆம் மயில் மணவாளா

வேத்திர சாலம் அது - அம்புக் கூட்டங்களை ஏற்றிடும் - கொண்டு திரியும் வேடுவர் - வேடர்களின் மிக்க அமுதாம் மயில் - மிக்க அமுதம் போன்ற மயிலின் இயல் வள்ளியின் மணவாளா - கணவனே

வேத்த(ய)மதாம் மறை ஆர்த்திடு சீர் திரு
வேட்களம் மேவிய பெருமாளே
வேத்தயமதாம் - அறியப்படுவதான மறை - வேதங்கள் ஆர்த்திடு - ஒலி செய்யும் சீர் - அழகான திருவேட்களம் மேவிய பெருமாளே - திருவேட்களம் என்னும் தலத்தில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே

சுருக்க உரை

மனைவியுடன் நடத்தும் இல்லற வாழ்க்கையைப் பெரிதென மதிக்காமல், அறிவு இல்லாத மக்கள் யாராயிருந்தாலும் அவர்களை ஏற்று அனுபவிக்கும் விலைமாதர்களின் அன்பைப் பூண்டு, அதற்கான பொருள் தேட, உலோபிகளைத் திருமால்( உத்தமமானவன்) என புகழ்ந்து பாடித் திரிவேனோ?
ஆறு சாத்திரங்களையும் கடந்து மன வேகம் ஒடுங்கும்படியான வல்லமை பெற்ற பெரியோர்கள் விரும்பிப் போற்றும் திருவடியை உடைய வேளே, தாள சுத்தமாக நடனம் செய்யும் சிவபெருமான் அருளிய குமரனே, வேடர்களின் மகளான மயிலின் சாயலைக் கொண்ட வள்ளியின் கணவனே, வேத ஒலி முழங்கும் திருவேட்களத்தில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே, பெண்ணாசை ஒழிந்து உன் திருவடியைத் தொழ அருள் புரிவாயாக

 சாத்திரம் ஆறையும் நீத்தமனோலய
ஆறு சாத்திரங்கள் -- 1 வேதாந்தம் 2 வைசேடிகம் 3 பாட்டம்   4 பிரபாகரம் 5 பூர்வ மீமாஞ்சை 6 உத்தர மீமாஞ்சை

தலைப்புச் சொற்கள்